Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti TALIGADO s.r.o.

IČO: 07537794

se sídlem Mirochov 75, Chlum u Třeboně, 378 06

(dále jako „Pořadatel“)

I. Základní ustanovení

1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen „Podmínky“) jsou práva a povinnosti účastníků a Pořadatele při pořádání a realizaci seminářů nabízených Pořadatelem zejména na webových stránkách www.taligado.cz (dále jen „Webové stránky“).

2. Tyto Podmínky upravují vztah mezi Pořadatelem a podnikatelem, který se přihlásil na seminář.

3. Informace o ceně semináře, datu konání a obsahu semináře, jakož i další podrobnosti (např.: délka, místo) budou vždy k dispozici na Webových stránkách u popisu konkrétního semináře.

4. Zájemci o účast na semináři je umožněno na Webových stránkách vyplnit a odeslat přihlášku k účasti na zvoleném semináři.

5. Účast na semináři se řídí těmito Podmínkami. Zájemci je umožněno před odesláním přihlášky si tyto Podmínky prostudovat a uložit. Odesláním přihlášky zájemce potvrzuje souhlas s těmito Podmínkami.

II. Přihlášení a změny v konání semináře

1. Přihlášení na seminář je možné do naplnění kapacity semináře.

2. Kapacita každého semináře je omezena a bude uvedena na Webových stránkách u příslušného semináře. Pokud u semináře omezení chybí, je jeho kapacita omezena pouze velikostí prostor, v nichž bude seminář probíhat. Místa na semináři budou obsazována dle data a času přijetí přihlášky. Osoba, jejíž přihláška přijde po naplnění kapacity semináře, o tom bude informována spolu s nabídkou účasti na jiných termínech nebo seminářích.

3. Přihlásit se na seminář je možné pouze písemně přes Webové stránky. Odeslání přihlášky bude zájemci potvrzeno automaticky generovanou zprávou, které není registrací na seminář. Zájemce zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit Pořadateli.

4. Pořadatel zájemce registruje na seminář a registraci mu potvrdí na kontaktní email uvedený v přihlášce (také jen „Kontaktní email“) s uvedením základních informací o registrovaném semináři a platebních údajů, případně odkazem na tyto informace na Webových stránkách (dále jen „Registrace přihlášky“). Potvrzením přihlášky dle tohoto bodu vzniká mezi takto registrovaným zájemcem (dále jen „Účastník“) a pořadatelem smlouva o účasti na předmětném semináři.

5. Cena semináře je vždy uvedena konečná včetně DPH a dalších případných poplatků.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny semináře, o kterých je povinen informovat na Webových stránkách a také prostřednictvím Kontaktního e-mailu všechny Účastníky. Tito mají v případě nesouhlasu se změnou semináře právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 24 hodin ode dne doručení informace o změně. Pořadatel vrátí účastníkům, kteří od smlouvy odstoupili, přijatá plnění, a to platbou zpět na účty, ze kterých plnění přijal.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo nejpozději 72 hodin před konáním semináře od uzavřené smlouvy odstoupit. Odstoupení provede Pořadatel odesláním zprávy na Kontaktní e-mail Účastníka (smlouva zaniká odesláním e-mailu) a vrátí mu přijaté plnění. Vylučují se nároky na náhradu škody z důvodu odstoupení Pořadatele dle tohoto odstavce.

III. Zrušení účasti a neúčast

1. Účast na semináři je možné zrušit nejpozději 7 dní přede dnem konání semináře bez jakékoliv sankce prostřednictvím Kontaktního e-mailu. Přijaté plnění bude navráceno do 1 měsíce od zrušení účasti na semináři, a to platbou na bankovní účet, ze kterého bylo plnění přijato. V případě pozdějšího zrušení účasti nemá účastník právo na vrácení přijatého plnění.

2. Pokud se Účastník semináře nezúčastní, aniž by účast včasně zrušil dle bodu 1. tohoto článku, nemá nárok na vrácení přijatého plnění. Pokud se Účastník nemůže dostavit, má právo za sebe vyslat náhradu. O tomto je povinen informovat Pořadatele předem.

IV. Platba

1. Platbu Účastník provede dle instrukcí v Registraci přihlášky. Platbu lze provést pouze převodem na účet. Platba musí být připsána na účet Pořadatele nejpozději 72 hodin před konáním semináře.

2. V případě, že Pořadatel neobdrží požadovanou platbu v daném termínu, nebude mít Účastník právo zúčastnit se semináře.

V. Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že některé z ustanovení těchto Podmínek budou neplatná nebo neúčinná, nedopadá tato skutečnost na platnost či účinnost ostatních ustanovení.

2. Tyto podmínky jsou uveřejněny na Webových stránkách, a tedy v platnosti od 7.1.2019. Pořadatel si vyhrazuje právo jejich změny, přičemž novými podmínkami se řídí smluvní vztahy vzniklé na základě přihlášek provedených v době jejich platnosti.

Kontakty

icon

Adresa


TALIGADO s.r.o.

Sídlo:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 07537794
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 32051.